การทอผ้าไหม

 

บทที่1

บทนำ

 

1.1ที่มาและปัญหา

สภาพปัญหาในปัจจุบันคือการที่หนุ่มสาวหันหลังให้กับการทอผ้าไหมเพราะต้องเข้ามาขายแรงงานในเขตเมืองนอกจากนี้การแต่งตัวแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวบ้านก็เริ่มหดหายไปด้วยสำหรับชาวบ้านที่ยังคงมีฝีมือในการทอได้ประสบปัญหาทางด้านคุณภาพของผ้าที่ยังด้อยเมื่อเทียบกับผ้าของกลุ่มอื่นโดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดเงินทุนในการผลิตการทอผ้านับเป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่ทำสืบต่อกันมาการทอผ้านับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้เป็นช่างทอจะต้องมีความสามารถในการใช้สีของเส้นด้ายประกอบกันให้เกิดความสวยงาม

1.2วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

เพื่อนำภูมิปัญญาของท้องถี่นการทอผ้าไหมมานำเสนอวิธีดำเนินการขั้นตอนและประโยชน์จากการทอผ้าไหมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการทอผ้าไหมมากขึ้น

-เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์การทอผ้าไหม

-คงจะเป็นรายได้เสริมให้คนในชุมชนได้

1.4วัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้

-ดอกหวิง

-ไนปั่นด้าย

-หลอดด้ายค้น

  -ฟืม

-ไม้นัด

-เขาหูก

-กระสวย

-คานเหยียบหูก

-กี่ทอผ้า

1.5เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

ฮาร์ดแวร์

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-กล้องถ่ายรูป

ซอฟต์แวร์

-เทคโนโลยี  weblog

1.6แผนการดำเนินงาน

1)วางแผนเกี่ยวกับการทอผ้า

2)รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าไหม

3)เตรียมอุปกรณ์ในการทอผ้าไหม

4)ลงมือทอผ้าได้เลย

 

1.7วิธีดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ความรู้พื้นฐาน

 

การทอผ้าไหมได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับหลายพันปีนับเป็นงานศิลปะหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านอนุรักษ์มาหลายพันปีการทอผ้าไหมได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านได้คิดประดิษฐ์ลายใหม่ๆขึ้นมาปัจจุบันมีชาวบ้านหลายคนสนใจที่จะมาเลือกทำอาชีพการทอผ้าไหมปัจจุบันชาวบ้านได้ผลิตผ้าไหมออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดการทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่สุจริตปัญจุบันการทอผ้าไหมได้แพร่กระจายไปทั่วในรั้วของโรงเรียนกศน.ก็มีการฝึกสอนวิธีการทอการทักลวดลายต่างๆ

จุดเด่นของการทอผ้าไหม

1.)ทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ

2.)ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.)เป็นอาชีพที่สุจริตและเพิ่มรายได้

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!